دوره تمرین‌های سرعتی

450 هزار تومان

دوره‌ای کوتاه برای کسانی که

روش فردریک را بلدند.

ولی پیشرفت نمی‌کنند.